فیلم ایمپلنت دندان با روش های جراحی و کاشت مرسوم و دیجیتال

شما در این صفحه می توانید نحوه انجام ایمپلنت دندان تکی، چند تایی و اتصال دندان مصنوعی با ایمپلنت، انواع پیوند و تقویت استخوان فک جهت کاشت ایمپلنت دندان را ببینید.

1-فیلم انجام یک ایمپلنت دیجیتال با جراحی هدایت شده و روش پانچ⇓


 

2-فیلم انجام دو ایمپلنت دندان دیجیتال با روش هدایت شده و پانچ⇓


 

3-انجام 3 تا ایمپلنت دندان در یک جلسه با روش جراحی مرسوم⇓


 

4-انجام یک واحد ایمپلنت دندان با روش جراحی مرسوم⇓


 

5-انجام ایمپلنت فوری دندان با روش مرسوم بعد از کشیدن دندان⇓


 

6-تحلیل رفتن استخوان فک و انواع پیوند و تقویت استخوان⇓


 

7-انجام all on 4 بستن دندان مصنوعی فک پایین با ایمپلنت⇓


 

بستن